Xshell 5/6 注册版官方原版下载,无需破解,不会过期

Xshell,我最喜欢、也是最常用的SSH客户端。现在官方强制升级,下面的版本安装后,输入注册码,不会升级。

第一步
下载对应的版本
Xshell-5.0.1339 注册版 https://download.netsarang.com/f9c47326/Xshell-5.0.1339r.exe
Xshell-6.0.0109 注册版 https://download.netsarang.com/f9c47326/Xshell-6.0.0109r.exe

XshellPlus-6.0.0011 注册版 https://download.netsarang.com/f9c47326/XshellPlus-6.0.0011r.exe
XmanagerPowerSuite-6.0.0011 注册版 https://download.netsarang.com/f9c47326/XmanagerPowerSuite-6.0.0011r.exe

第二步
修改 hosts 文件(C:\Windows\System32\drivers\etc),加入以下内容:
127.0.0.1 transact.netsarang.com
127.0.0.1 update.netsarang.com
127.0.0.1 www.netsarang.com
127.0.0.1 www.netsarang.co.kr
127.0.0.1 sales.netsarang.com

第三步
安装,然后注册
Xshell-5.0.1339 注册码 181226-111351-999033
Xshell-6.0.0109 注册码 181226-111725-999177

XshellPlus-6.0.0011 注册码 181226-117860-999055
XmanagerPowerSuite-6.0.0011 注册码 181226-116119-999510

Drop Your Comment