RFCHost:洛杉矶CN2 GIA VPS,国内速度优秀,最低月付8美金

RFCHOST,国人主机商,成立有段时间了,评价好。其洛杉矶CN2 GIA稳定性、速度很好,现在全线有货,需要的抓紧。支持Paypal、支付宝、微信付款

下面是洛杉矶CN2 GIA KVM VPS,国内速度优秀。
512MB VPS LAX2 NA Rev2
vCPU:1
内存:512 MB
空间:10 GB (RAID-10)
流量:600 GB/月(500Mbps端口)
IPv4:1
$7.99/月
购买地址

1024MB VPS LAX2 NA Rev2
vCPU:1
内存:1024 MB
空间:15 GB (RAID-10)
流量:1200 GB/月(500Mbps端口)
IPv4:1
$12.99/月
购买地址

2048MB VPS LAX2 NA Rev2
vCPU:4
内存:2048 MB
空间:20 GB (RAID-10)
流量:1750 GB/月(500Mbps端口)
IPv4:1
$18.99/月
购买地址

下面是俄罗斯伯力KVM VPS,国内电信、联通直连,移动绕。
SP KHV
vCPU:1
内存:256 MB
空间:5 GB (RAID-10)
流量:400 GB/月(1Gbps端口)
IPv4:1
$7.99/月
购买地址

512MB VPS KHV
vCPU:1
内存:512 MB
空间:10 GB (RAID-10)
流量:700 GB/月(1Gbps端口)
IPv4:1
$9.99/月
购买地址

1024MB VPS KHV
vCPU:1
内存:1024 MB
空间:15 GB (RAID-10)
流量:1000 GB/月(1Gbps端口)
IPv4:1
$12.99/月
购买地址

2048MB VPS KHV
vCPU:1
内存:2048 MB
空间:15 GB (RAID-10)
流量:2000 GB/月(1Gbps端口)
IPv4:1
$22.99/月
购买地址

Drop Your Comment